1) นายภูริพัฒน์  พฤกษาพิทักษ์  (ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงาน)
phooriphat@gmail.com
ระบบฐานข้อมูล
การพัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชัน
CV
HUSO Expert

3) นางสาวปภัสรา  บุตรบุรี  (ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน)
papassara.sm@gmail.com
CV
HUSO Expert

1) นางสาวปาริชาติ  เรืองรัตน์  (ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน)
rparichat@tsu.ac.th
CV
HUSO Expert

1) นางสาวภาวิณี  ตันรังสรรค์  (ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน)
pawinee@tsu.ac.th
CV
HUSO Expert

1) นางสาวสุมาลี  ทองดี  (ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน)
sumalee_thongdee@hotmail.com
CV
HUSO Expert

1) นางศรีตยา  บุญสร้าง  (ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน)
Sritaya1862@gmai.com
CV
HUSO Expert

1) นางอัมพร  เตกฉัตร  (ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน)
tekachat.p@msn.com
CV
HUSO Expert

1) นายชัยกฤต  เงารังษี  (ตำแหน่ง  นักวิชาการ)
Chaiyakrit0908@gmail.com
CV
HUSO Expert

1) นางวรินทร์พร  คามบุตร  (ตำแหน่ง  นักวิชาการ)
cvarinporn@tsu.ac.th
CV
HUSO Expert

1) นางสาววิมลรัตน์  พูลศิลป์  (ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
wimonrat@scholar.tsu.ac.th
CV
HUSO Expert

1) นายฉลอง  แก้วประเสริฐ  (ตำแหน่ง  พนักงานวิทยาศาสตร์)
chalong@tsu.ac.th
CV
HUSO Expert

1) นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์แจ่ม  (ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน)
jsaowalak@tsu.ac.th
CV
HUSO Expert

1) นางสาวจิรวรรณ  สุกศักดิ์  (ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน)
sjirawan@tsu.ac.th
CV
HUSO Expert

1) ว่าที่ร้อยตรีชัยวุฒิ  ปลื้มใจ  (ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน)
chaiwut.p@tsu.ac.th
CV
HUSO Expert

1) นางสาวชิดชนก  พุฒิกรดุรงค์  (ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน)
chitchanok@tsu.ac.th
CV
HUSO Expert

1) ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐา  ขุมทอง  (ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน)
pichattha@tsu.ac.th
CV
HUSO Expert

1) นายภานุวัฒน์  มานพ  (ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน)
manop003300@gmail.com
CV
HUSO Expert

1) นางสาวมลฤดี  น้ำทิพย์  (ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน)
nubum.ba@gmail.com
CV
HUSO Expert

1) นางสาวรัตนวลี  ชุมช่วย  (ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน)
rattanawalee.c@tsu.ac.th
CV
HUSO Expert

1) นางสาวสารายา  เปาะโซะ  (ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน)
p.sara1142@gmail.com
CV
HUSO Expert

1) นางสาวสิริลักษณ์  รักญาติ  (ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริการ)
siriluk.r@tsu.ac.th
CV
HUSO Expert

1) นางวันดี  วังสะปราบ  (ตำแหน่ง  แม่บ้าน)
Wwandee2558@gmail.com
CV
HUSO Expert