ปีงบประมาณ
 
ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลสนับสนุน O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2564
 
1 ข้อมูลด้านบุคคล ดูข้อมูล
2 ข้อมูลด้านแผนงาน ดูข้อมูล
3 ข้อมูลด้านการคลังและทรัพย์สิน ดูข้อมูล
4 พรบ. มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
5 ข้อมูลด้านกฎหมาย ดูข้อมูล
6 กฎบัตรการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล