ระบบสารสนเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีงบประมาณ 2563 2564  
ข้อคำถามในแบบประเมิน | แนวทางการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
 
ปีงบประมาณ 2563
รายการตัวชี้วัด
 
ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลสนับสนุน O1  โครงสร้างหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
 
 
ข้อมูลสนับสนุน O2  ข้อมูลผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2563
 
1 ข้อมูลแสดงรายชื่อคณะผู้บริหาร ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O3  อำนาจหน้าที่ ปีงบประมาณ 2563
 
2 พรบ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
3 ข้อมูลแสดงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O4  แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
 
1 แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2562 - 2566 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O5  ข้อมูลการติดต่อ ปีงบประมาณ 2563
 
1 ข้อมูลสถานที่ตั้งและการติดต่อ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2563
 
1 ข้อมูลด้านบุคคล ดูข้อมูล
2 ข้อมูลด้านแผนงาน ดูข้อมูล
3 ข้อมูลด้านการคลังและทรัพย์สิน ดูข้อมูล
4 พรบ. มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
5 ข้อมูลด้านกฎหมาย ดูข้อมูล
6 กฎบัตรการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
 
ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสนับสนุน O7  ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563
 
1 เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
2 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
3 แฟนเพจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
 
ข้อมูล การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อมูลสนับสนุน O8  Q&A ปีงบประมาณ 2563
 
1 แฟนเพจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
2 มี Q&A ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ดูข้อมูล
3 มี Q&A ในเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O9  Social Network ปีงบประมาณ 2563
 
1 แฟนเพจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
2 เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
 
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อมูล การดำเนินงาน
ข้อมูลสนับสนุน O10  แผนดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ 2563
 
1 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O11  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563
 
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ดูข้อมูล
3 ระบบสารสนเทศรายงานโครงการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ 2563
 
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 ดูข้อมูล
2 รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 ดูข้อมูล
3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2562 ดูข้อมูล
 
ข้อมูล การปฏิบัติงาน
ข้อมูลสนับสนุน O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563
 
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
2 คู่มือการปฏิบัติงาน ดูข้อมูล
 
ข้อมูล การให้บริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ)
ข้อมูลสนับสนุน O14  คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ ปีงบประมาณ 2563
 
1 ขั้นตอนเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ ของนิสิต ดูข้อมูล
2 มาตรการหรือคู่มือการให้บริการ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563
 
1 จำนวนนิสิต ดูข้อมูล
2 จำนวนผู้รับบริการวิชาการ
3 จำนวนหน่วยงานที่ให้งบประมาณด้านการวิจัย
4 จำนวนหน่วยงานที่ให้งบประมาณด้านการบริการวิชาการ
 
ข้อมูลสนับสนุน O16  รายงานผลการสำรวจความ พึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563
 
1 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของหน่วยงาน/คณะ/มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O17  E–Service ปีงบประมาณ 2563
 
2 ระบบการสมัครทดสอบระดับความรู้ทางภาษา TOEIC/TOEFL ITP ของศูนย์ทดสอบทางภาษา ดูข้อมูล
3 ระบบการรับสมัครนิสิต ดูข้อมูล
4 ระบบจัดการรายวิชา ดูข้อมูล
 
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ
ข้อมูล แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลสนับสนุน O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ 2563
 
1 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O19  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563
 
2 รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี 2563 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ 2563
 
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 ดูข้อมูล
2 รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563
 
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563
 
1 ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2563
 
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดูข้อมูล
2 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ 2563
 
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562
 
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลสนับสนุน O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
 
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
 
1 การพัฒนาตนเองของบุคลากร ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
 
1 ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
2 การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ดูข้อมูล
3 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์ ดูข้อมูล
4 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์ (หลักเกณฑ์ใหม่) ดูข้อมูล
5 การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ดูข้อมูล
6 ภาระงานขั้นต่ำของสายคณาจารย์ ดูข้อมูล
7 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ดูข้อมูล
8 ประเมินต่อสัญญา ดูข้อมูล
9 เกณฑ์การประเมินบุคลากรประจำปีการศึกษา 2562 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ปีงบประมาณ 2563
 
1 ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร ดูข้อมูล
 
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูล การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลสนับสนุน O29  แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2563
 
1 แนวปฏิบัติเรื่องการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2561 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2563
 
1 สายตรงคณบดี ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี ปีงบประมาณ 2563
 
1 ไม่มีเรื่องร้องเรียน
 
ข้อมูล การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลสนับสนุน O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ปีงบประมาณ 2563
 
1 สายตรงคณบดี ดูข้อมูล
2 ระบบสายตรงสำนักงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2563
 
1 - รายชื่อคณะกรรมการต่าง ๆ โดยให้บุคลกร นิสิต มีส่วนร่วม เช่น ประชุมคณะกรรมการวิชาการ บริการวิชาการ คณะกรรมการวินัยนิสิต ดูข้อมูล
2 - รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการคณะกรรมการประจำคณะ ดูข้อมูล
 
ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูล เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลสนับสนุน O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2563
 
1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2563
 
1 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต ดูข้อมูล
 
ข้อมูล การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลสนับสนุน O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ปีงบประมาณ 2563
 
1 แผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O37  การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2563
 
1 รายงานการดำเนินงานความเสี่ยง ดูข้อมูล
2 รายงานการดำเนินงานควบคุมภายใน ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2563
 
1 การประชุมบุคลากรเพื่อถ่ายทอดนโยบายของทีมบริหาร ดูข้อมูล
 
ข้อมูล แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลสนับสนุน O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ปีงบประมาณ 2563
 
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563
 
1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปีงบประมาณ 2563
 
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดูข้อมูล
 
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูล มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อมูลสนับสนุน O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
 
1 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะตัวชี้วัดที่ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 85) ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
 
1 รายงานการปรับปรุงตามแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะตัวชี้วัดที่ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 85) ดูข้อมูล