คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
               
รองศาสตราจารย์   ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การศึกษา
ศศ.ด. (การพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทรศัพท์ : 074317600 ต่อ 1000
อีเมล :
CV
HUSO Expert
  สายตรงคณบดี
  สารคณบดี