ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย(บุคคล สารบรรณ ลาออนไลน์)
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์(E-meeting)
ประเมินคุณภาพการศึกษา (e-sar)
สารสนเทศบัญชี 3 มิติ
สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
ตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์ วิทยาเขตสงขลา
ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์ วิทยาเขตพัทลุง
ประเมินการเรียนการสอน
TSU MOOC
ฐานข้อมูลบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศแผนพัฒนายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ รายงานโครงการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดการรายวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานบุคลากรสายคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แบบฟอร์มออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข้อมูลการไปให้บริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข้อมูลคำสั่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข้อมูลการไปพัฒนาตนเองของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์