ระบบสารสนเทศสำหรับศิษย์เก่า
ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทัักษิณ