ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับแจ้งนิสิต
ระบบงานทะเบียนนิสิต
ข้อมูลรายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอน(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
คู่มือการศึกษา
ระบบ TSU MOOC
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meeting
ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน
สอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ
TSU Learning
ระบบประเมินการเรียนการสอน
ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์