ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับแจ้งนิสิต
HUSO TSU CHANNEL
Facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
งานพัฒนานิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข้อมูลเกี่ยวนิสิต/การศึกษา(มหาวิทยาลัย)
ข่าวประกาศจากงานทะเบียนนิสิต
 
 หลักสูตรการเรียนและงานทะเบียน
คู่มือการศึกษา
ระบบงานทะเบียนนิสิต
ข้อมูลรายละเอียดรายวิชา(มคอ3,มคอ4)
 
 ระบบการเรียนออนไลน์
ระบบ TSU MOOC (ระบบใหม่)
ระบบ TSU MOOC (ระบบเก่า)
TSU Learning
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์
ระบบประเมินการเรียนการสอน
 
 เอกสาร/คำร้อง
ระบบรับเอกสารคำร้องต่าง ๆ สำหรับนิสิตคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
แบบฟอร์มคำร้องจากงานทะเบียนมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แบบคำร้องขอฝึกงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน
 
 การพัฒนานิสิต
ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน
สอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ
ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 ติดต่อสอบถาม/แสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน
สายตรงคณบดี
ระบบรับฟังข้อร้องเรียน-ข้อเสนอแนะ
ระบบอุทรณ์ร้องทุกข์ด้านการจัดการเรียนการสอน สำหรับนิสิต
 
 แบบสอบถาม/แบบสำรวจ
 
 กิจกรรมพัฒนานิสิต
 
 สหกิจ/ฝึกงาน
รายละเอียดสถานประกอบการ แยกตามหลักสูตร
หลักสูตร ศศ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาไทย
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษามลายู
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาจีน
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร วท.บ.ภูมิศาสตร์
หลักสูตร นศ.บ.นิเทศศาสตร์
หลักสูตร ศศ.บ.การบริหารและพัฒนาชุมชน
หลักสูตร ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 
 แบบฟอร์มอื่น ๆ
บันทึกข้อความขอยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับนิสิต