ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับแจ้งนิสิต
HUSO TSU CHANNEL
Facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
งานพัฒนานิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข้อมูลเกี่ยวนิสิต/การศึกษา(มหาวิทยาลัย)
ข่าวประกาศจากงานทะเบียนนิสิต
 
 หลักสูตรการเรียนและงานทะเบียน
คู่มือการศึกษา
ระบบงานทะเบียนนิสิต
ข้อมูลรายละเอียดรายวิชา(มคอ3,มคอ4)
 
 ระบบการเรียนออนไลน์
ระบบ TSU MOOC (ระบบใหม่)
ระบบ TSU MOOC (ระบบเก่า)
TSU Learning
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์
ระบบประเมินการเรียนการสอน
 
 เอกสาร/คำร้อง
ระบบส่งเอกสารงานวิชาการสำหรับนิสิต
แบบฟอร์มคำร้องจากงานทะเบียนมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แบบคำร้องขอฝึกงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน
 
 การพัฒนานิสิต
ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน
สอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ
ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 ติดต่อสอบถาม/แสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน
กระดานสนทนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สายตรงคณบดี
ระบบรับฟังข้อร้องเรียน-ข้อเสนอแนะ
 
 แบบสอบถาม/แบบสำรวจ
 
 กิจกรรมพัฒนานิสิต