ข้อมูลแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แผนปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
คู่มือระบบสารสนเทศคำสั่งและประกาศออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์