แบบสอบถามและแบบประเมิน
สายตรงคณบดี
(1) แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังของนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2563
(2) ผลสำรวจความต้องการและความคาดหวังของนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2563
(1) แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครอง ที่มีต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2563
(1) แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2563
(1) แบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระบาดระลอกใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(2) ผลประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระบาดระลอกใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(1) แบบสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการบริการของสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับบุคลากร
(2) ผลสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการบริการของสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563