การประชุมวิชาการระดับชาติ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 “ท้องถิ่นในจินตนาการ : ความเข้มแข็งจากฐานรากเพื่อการพัฒนาประเทศสู่สหัสวรรษใหม่”
การประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 หัวข้อ การจัดการความท้าทายในยุค 4.0
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2559
หนังสือรวมบทความฉบับพิเศษเผยแพร่บนเว็บไซต์ สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3
ICES 2018 conference proceedings
 
 การประชุมวิชาการระดับนานาขาติ
 
 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาขาติ