กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
งานบุคคล
งานประชาสัมพันธ์
งานวิเทศสัมพันธ์
งานประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
 
  กลุ่มงานวิจัย งานบริการวิชาการ พัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานบริการวิชาการ พัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานวิจัย
 
 กลุ่มงานวิชาการและบริการการศึกษา
งานวิชาการ
 
 กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
งานการเงินและพัสดุ
 
 กลุ่มงานเทคโนโลยีและสถานที่
งานเทคโนโลยีและสถานที่
 
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์
งานแผนและงบประมาณ