ข้อมูลเผยแพร่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลสนับสนุน   แบบสอบถามและแบบประเมิน
 
1 สายตรงคณบดี ดูข้อมูล
10 (1) แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังของนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2563 ดูข้อมูล
11 (2) ผลสำรวจความต้องการและความคาดหวังของนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2563 ดูข้อมูล
22 (1) แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครอง ที่มีต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2563 ดูข้อมูล
32 (1) แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2563 ดูข้อมูล
40 (1) แบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระบาดระลอกใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
41 (2) ผลประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระบาดระลอกใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
0 (1) แบบสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการบริการของสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับบุคลากร ดูข้อมูล
1 (2) ผลสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการบริการของสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ดูข้อมูล