ข้อมูลเผยแพร่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
งาน ระบบสารสนเทศสำหรับศิษย์เก่า
ข้อมูลสนับสนุน  ระบบสารสนเทศสำหรับศิษย์เก่า
 
1 ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
2 เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
3 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทัักษิณ ดูข้อมูล