ข้อมูลเผยแพร่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
งาน ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต
ข้อมูลสนับสนุน  ประชาสัมพันธ์
 
1 ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับแจ้งนิสิต ดูข้อมูล
2 HUSO TSU CHANNEL ดูข้อมูล
3 Facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
4 งานพัฒนานิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
5 ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ดูข้อมูล
6 ข้อมูลเกี่ยวนิสิต/การศึกษา(มหาวิทยาลัย) ดูข้อมูล
7 ข่าวประกาศจากงานทะเบียนนิสิต ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน  หลักสูตรการเรียนและงานทะเบียน
 
1 คู่มือการศึกษา ดูข้อมูล
2 ระบบงานทะเบียนนิสิต ดูข้อมูล
3 ข้อมูลรายละเอียดรายวิชา(มคอ3,มคอ4) ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน  ระบบการเรียนออนไลน์
 
1 ระบบ TSU MOOC (ระบบใหม่) ดูข้อมูล
2 ระบบ TSU MOOC (ระบบเก่า) ดูข้อมูล
3 TSU Learning ดูข้อมูล
4 ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ดูข้อมูล
5 ระบบประเมินการเรียนการสอน ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน  เอกสาร/คำร้อง
 
1 ระบบส่งเอกสารงานวิชาการสำหรับนิสิต ดูข้อมูล
2 แบบฟอร์มคำร้องจากงานทะเบียนมหาวิทยาลัย ดูข้อมูล
3 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
4 แบบคำร้องขอฝึกงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน  การพัฒนานิสิต
 
1 ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ดูข้อมูล
2 สอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ ดูข้อมูล
3 ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน  ติดต่อสอบถาม/แสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน
 
1 กระดานสนทนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
2 สายตรงคณบดี ดูข้อมูล
3 ระบบรับฟังข้อร้องเรียน-ข้อเสนอแนะ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน  แบบสอบถาม/แบบสำรวจ
 
 
ข้อมูลสนับสนุน  กิจกรรมพัฒนานิสิต