รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาสังคมศาสตร์
:: สาขาสังคมศึกษา ::
1) อาจารย์ ดร. ฐากร  สิทธิโชค 
   
teepla@hotmail.com
สังคมศึกษา สังคมวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
ด้านสังคมศึกษา
CV
HUSO Expert

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรไทย  ศิริสาธิตกิจ 
   
สังคมวิทยา ,รัฐศาสตร์ ,วัฒนธรรมศึกษา
การพัฒนา ชุมชน สังคมศึกษา การเมืองการปกครอง
CV
HUSO Expert

3) อาจารย์  วรพจน์  วิเศษศิริ 
   
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ไทย
CV
HUSO Expert

4) อาจารย์ ดร. อุทัย  เอกสะพัง 
   
Uthai1589@hotmail.com
ปรัชญา , ศาสนา , สังคมศาสตร์
พุทธปรัชญา , พระพุทธศาสนา , วัฒนธรรมความเชื่อทางสังคม
CV
HUSO Expert