รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาสังคมศาสตร์
:: สาขาการบริหารและพัฒนาชุมชน ::
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา  แสงมณี ศิริสาธิตกิจ 
   
schonlada2516@hotmail.com
CV
HUSO Expert

2) รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ 
   
cnathapong@gmail.com
พัฒนาชุมชน สังคมวิทยาการพัฒนา
ชุมชน อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ การพัฒนา
CV
HUSO Expert

3) อาจารย์ ดร. โอริสา  ชุมพงศ์ 
   
CV
HUSO Expert

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพร  บุญมาก 
   
sutiporn@tsu.ac.th
การพัฒนาสังคม การเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนา การย้ายถิ่นกับการพัฒนา นโยบายสังคม
ผลกระทบการพัฒนา การย้ายถิ่นกับการพัฒนา นโยบายการพัฒนา
-
CV
HUSO Expert

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์  จันทร์อานุภาพ 
   
csansanee@tsu.ac.th
สังคมวิทยา, การบริหารและพัฒนาชุมชน, การยายถิ่น, สันติศึกษา, ผู้สูงอายุ, ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
CV
HUSO Expert

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดำรงศักดิ์  แก้วเพ็ง 
   
CV
HUSO Expert