รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาสังคมศาสตร์
:: สาขาประวัติศาสตร์ ::
1) อาจารย์ ดร. อนินทร์  พุฒิโชติ 
   
deinenin@yahoo.com
ประวัติศาสตร์ยุโรป ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประวัติศาสตร์ยุโรป ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
CV
HUSO Expert

2) อาจารย์  อิทธิกร  ทองแกมแก้ว 
   
CV
HUSO Expert

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อภิเชษฐ  กาญจนดิฐ 
   
CV
HUSO Expert

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พรชัย  นาคสีทอง 
   
CV
HUSO Expert

5) อาจารย์  เขมิกา  หวังสุข 
   
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ศิลปะ, ด้านศิลปะวัฒนธรรม
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ศิลปะ, ด้านศิลปะวัฒนธรรม
CV
HUSO Expert