รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาภาษาตะวันตก
:: สาขาภาษาอังกฤษ ::
1) อาจารย์ ดร. พิทยาธร  แก้วคง 
   
pittayatorn@tsu.ac.th
Language Learning Strategies,Academic Writing, English for Specific Purposes (ESP),
Learner Autonomy, Active Learning, Professional Development in Language Teaching, Academic Writing
CV
HUSO Expert

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกร็ดทราย  วุฒิพงษ์ 
   
kretsai@yahoo.com
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, การเขียนและการอ่านภาษาอังกฤษ และการแปล
CV
HUSO Expert

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์  เบ็ญนุ้ย 
   
pairote1977@hotmail.com
นานาภาษาอังกฤษโลก (World Englishes) ภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguistics) การเขียนศึกษา (Composition Studies) วัจนลีลา (Stylistics) การสัมผัสภาษา (Contact Linguistics) ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Linguistics) ภาษาอังกฤษศึกษา (English Studies)
CV
HUSO Expert

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลฤดี  สิทธิชัย 
   
mrsthongsri.m@gmail.com
การสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษ
CV
HUSO Expert

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จุรีภรณ์  มะเลโลหิต 
   
mookchee@gmail.com
การสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษเป็นฐาน (Reading Strategy-based instruction) การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วิจัยเป็นฐาน และการสอนโดยใช้เว็บเป็นฐาน (Web-based instruction) และการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based instruction)
CV
HUSO Expert

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วไลพร  ศาสนประดิษฐ์ 
   
Walaiporn97@gmail.com
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Phonetics)
CV
HUSO Expert

2) อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์  อนันต์เศรษฐศิริ 
   
วากายสัมพันธ์ การสอนคำศัพท์ การเขียน ไวยากรณ์
CV
HUSO Expert

2) อาจารย์ ดร. ขวัญจิตต์  สุวรรณนพรัตน์ 
   
khwanchit@tsu.ac.th
Course development; assessment and evaluation; academic writing
CV
HUSO Expert

2) อาจารย์ ดร. จตุพงศ์  โมรา 
   
mjatupong@tsu.ac.th
การสอนภาษาอังกฤษ/การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ
CV
HUSO Expert

2) อาจารย์ ดร. ซูไฮลา  อีแต 
   
CV
HUSO Expert

รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาภาษาตะวันตก
:: สาขาภาษาอังกฤษ ::
1) อาจารย์ ดร. ปวีณา  จารุธีรพันธ์ุ 
   
pa
EFL Reading, Task-based Language Teaching (TBLT), Listening comprehension
CV
HUSO Expert

2) อาจารย์ ดร. ลัญชุกรณ์  ศรีวิมล 
   
lanchukorn@gmail.com
Reading English, Academic Reading, Discourse Analysis, Critical Discourse Analysis, Sociolinguistics, Systemic Functional Linguistics, Genre Analysis, Language in Media
CV
HUSO Expert

2) อาจารย์ ดร. ศุภานัน  พรหมมาก 
   
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
CV
HUSO Expert

2) อาจารย์  กฤติยา  สิทธิเชนทร์ 
   
Film, Media and Literature; Gender studies ; Pop culture ; Children’s literature
CV
HUSO Expert

2) อาจารย์  ดิญะพร  วิสะมิตนันท์ 
   
diyaporn@tsu.ac.th
Reading , Communication, Tourism
CV
HUSO Expert

2) อาจารย์  พรพรรณ  ไชยรัตน์ 
   
ภาษาอังกฤษธุรกิจ การเขียนเอกสารเชิงธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้า-ส่งออก
CV
HUSO Expert

2) อาจารย์  รวยรื่น  พาหุจินดา 
   
rueyruenpahujinda@gmail.com
การแปล การอ่านภาษาอังกฤษ
CV
HUSO Expert

2) อาจารย์  วัชรี  กุลประสิทธิ์ 
   
ajarnwatcharee@gmail.com
การเขียนภาษาอังกฤษ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ วรรณกรรม
CV
HUSO Expert

2) อาจารย์  อภิรดี  สุภาพ 
   
CV
HUSO Expert

รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาภาษาตะวันตก
:: สาขาภาษาอังกฤษ ::
1) อาจารย์  อิศรา  คงธรรม 
   
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
CV
HUSO Expert

2) อาจารย์  Martin James  Farrelly 
   
CV
HUSO Expert

รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาภาษาตะวันตก
:: สาขาภาษาอังกฤษ ::
1) อาจารย์  Erika  Danica Bautista 
   
CV
HUSO Expert

รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาภาษาตะวันตก
:: สาขาภาษาอังกฤษ ::
1) อาจารย์  Sterling  Ulrich 
   
CV
HUSO Expert

รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาภาษาตะวันตก
:: สาขาภาษาอังกฤษ ::
1) อาจารย์ ดร. Irish Chan  Sioson 
   
Teaching English as a Second Language (TESL) Sociolinguistics Discourse Analysis Psycholinguistics Developmental Reading
CV
HUSO Expert