รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาภาษาตะวันตก
:: สาขาภาษาอังกฤษ ::
1) อาจารย์ ดร. พิทยาธร  แก้วคง 
   
pittayatorn@tsu.ac.th
Language Learning Strategies,Academic Writing, English for Specific Purposes (ESP),
Learner Autonomy, Active Learning, Professional Development in Language Teaching, Academic Writing
CV
HUSO Expert

2) รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์  เบ็ญนุ้ย 
   
pairote1977@hotmail.com
นานาภาษาอังกฤษโลก (World Englishes) ภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguistics) การเขียนศึกษา (Composition Studies) วัจนลีลา (Stylistics) การสัมผัสภาษา (Contact Linguistics) ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Linguistics) ภาษาอังกฤษศึกษา (English Studies)
CV
HUSO Expert

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกร็ดทราย  วุฒิพงษ์ 
   
kretsai@yahoo.com
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, การเขียนและการอ่านภาษาอังกฤษ และการแปล
CV
HUSO Expert

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลฤดี  สิทธิชัย 
   
mrsthongsri.m@gmail.com
การสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษ
CV
HUSO Expert

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จุรีภรณ์  มะเลโลหิต 
   
mookchee@gmail.com
การสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษเป็นฐาน (Reading Strategy-based instruction) การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วิจัยเป็นฐาน และการสอนโดยใช้เว็บเป็นฐาน (Web-based instruction) และการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based instruction)
CV
HUSO Expert

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วไลพร  ศาสนประดิษฐ์ 
   
Walaiporn97@gmail.com
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Phonetics)
CV
HUSO Expert

7) อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์  อนันต์เศรษฐศิริ 
   
วากายสัมพันธ์ การสอนคำศัพท์ การเขียน ไวยากรณ์
CV
HUSO Expert

8) อาจารย์ ดร. ขวัญจิตต์  สุวรรณนพรัตน์ 
   
khwanchit@tsu.ac.th
Course development; assessment and evaluation; academic writing
CV
HUSO Expert

9) อาจารย์ ดร. จตุพงศ์  โมรา 
   
mjatupong@tsu.ac.th
การสอนภาษาอังกฤษ/การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ
CV
HUSO Expert

10) อาจารย์ ดร. ซูไฮลา  อีแต 
   
Hybridity of Thai-Western Politeness, Intercultural Communication in Computer-Mediated Communication (CMC)
CV
HUSO Expert

11) อาจารย์ ดร. ธีทัต  พิทักษ์พงศ์พันธุ์ 
   
Intercultural Communication, Intercultural Awareness (ICA), English as a Lingua Franca (ELF), English for Specific Purposes (ESP)
CV
HUSO Expert

12) อาจารย์ ดร. ปวีณา  จารุธีรพันธุ์ 
   
EFL Reading, Task-based Language Teaching (TBLT), Listening comprehension
CV
HUSO Expert

13) อาจารย์ ดร. ลัญชุกรณ์  ศรีวิมล 
   
lanchukorn@gmail.com
Reading English, Academic Reading, Discourse Analysis, Critical Discourse Analysis, Sociolinguistics, Systemic Functional Linguistics, Genre Analysis, Language in Media
CV
HUSO Expert

14) อาจารย์ ดร. ศุภานัน  พรหมมาก 
   
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
CV
HUSO Expert

15) อาจารย์  กฤติยา  สิทธิเชนทร์ 
   
Film, Media and Literature; Gender studies ; Pop culture ; Children’s literature
CV
HUSO Expert

16) อาจารย์  ดิญะพร  วิสะมิตนันท์ 
   
diyaporn@tsu.ac.th
Reading , Communication, Tourism
CV
HUSO Expert

17) อาจารย์  พรพรรณ  ไชยรัตน์ 
   
ภาษาอังกฤษธุรกิจ การเขียนเอกสารเชิงธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้า-ส่งออก
CV
HUSO Expert

18) อาจารย์  รวยรื่น  พาหุจินดา 
   
rueyruenpahujinda@gmail.com
การแปล การอ่านภาษาอังกฤษ
CV
HUSO Expert

19) อาจารย์  วัชรี  กุลประสิทธิ์ 
   
ajarnwatcharee@gmail.com
การเขียนภาษาอังกฤษ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ วรรณกรรม
CV
HUSO Expert

20) อาจารย์  อภิรดี  สุภาพ 
   
CV
HUSO Expert

21) อาจารย์  อิศรา  คงธรรม 
   
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
CV
HUSO Expert

22) อาจารย์  Martin James  Farrelly 
   
CV
HUSO Expert

23) อาจารย์  Tata  - 
   
CV
HUSO Expert

24) อาจารย์  Erika  Danica Bautista 
   
CV
HUSO Expert

25) อาจารย์ ดร. Irish Chan  Sioson 
   
Teaching English as a Second Language (TESL) Sociolinguistics Discourse Analysis Psycholinguistics Developmental Reading
CV
HUSO Expert