รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาภาษาตะวันตก
:: สาขาภาษาอังกฤษ ::

1) อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์  อนันต์เศรษฐศิริ (นาย)
ประธานสาขาวิชาภาษาตะวันตก
074-317600 ต่อ 1418
วากายสัมพันธ์ การสอนคำศัพท์ การเขียน ไวยากรณ์
CV
HUSO Expert


2) อาจารย์ ดร. ขวัญจิตต์  สุวรรณนพรัตน์ (นางสาว)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
khwanchit@tsu.ac.th
074-317600 ต่อ 1420
Course development; assessment and evaluation; academic writing
CV
HUSO Expert


3) อาจารย์ ดร. ลัญชุกรณ์  ศรีวิมล (นางสาว)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศน์สัมพันธ์
lanchukorn@gmail.com
074-317600 ต่อ 1409
Reading English, Academic Reading, Discourse Analysis, Critical Discourse Analysis, Sociolinguistics, Systemic Functional Linguistics, Genre Analysis, Language in Media
CV
HUSO Expert


4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกร็ดทราย  วุฒิพงษ์ (นางสาว)
อาจารย์
kretsai@yahoo.com
074-317600 ต่อ 1435
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, การเขียนและการอ่านภาษาอังกฤษ และการแปล
CV
HUSO Expert


5) อาจารย์ ดร. แบร์  พิตต์พันธุ์ (นาย)
อาจารย์
bair@tsu.ac.th
074-317600 ต่อ 1411
Intercultural Communication, Intercultural Awareness (ICA), English as a Lingua Franca (ELF), English for Specific Purposes (ESP)
CV
HUSO Expert


6) รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์  เบ็ญนุ้ย (นาย)
อาจารย์
pairote1977@hotmail.com
074-317600 ต่อ 1413
นานาภาษาอังกฤษโลก (World Englishes) ภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguistics) การเขียนศึกษา (Composition Studies) วัจนลีลา (Stylistics) การสัมผัสภาษา (Contact Linguistics) ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Linguistics) ภาษาอังกฤษศึกษา (English Studies)
CV
HUSO Expert


7) อาจารย์  กฤติยา  สิทธิเชนทร์ (นางสาว)
อาจารย์
krittiya@tsu.ac.th
074-317600 ต่อ 1410
Film, Media and Literature; Gender studies ; Pop culture ; Children’s literature
CV
HUSO Expert


8) อาจารย์ ดร. จตุพงศ์  โมรา (นาย)
อาจารย์
mjatupong@tsu.ac.th
074-317600 ต่อ 1400/ 1416
การสอนภาษาอังกฤษ/การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ
CV
HUSO Expert


9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จุรีภรณ์  มะเลโลหิต (นาง)
อาจารย์
mookchee@gmail.com
074-317600 ต่อ 1417/61-7718
การสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษเป็นฐาน (Reading Strategy-based instruction) การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วิจัยเป็นฐาน และการสอนโดยใช้เว็บเป็นฐาน (Web-based instruction) และการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based instruction)
CV
HUSO Expert


10) อาจารย์ ดร. ซูไฮลา  อีแต (นางสาว)
อาจารย์
074-317600 ต่อ 1406
Hybridity of Thai-Western Politeness, Intercultural Communication in Computer-Mediated Communication (CMC)
CV
HUSO Expert


11) อาจารย์  ดิญะพร  วิสะมิตนันท์ (นางสาว)
อาจารย์
diyaporn@tsu.ac.th
074-317600 ต่อ 1401
Reading , Communication, Tourism
CV
HUSO Expert


12) อาจารย์ ดร. ปวีณา  จารุธีรพันธุ์ (นางสาว)
อาจารย์
ajarnkae@hotmail.com
074-317600 ต่อ 1407
EFL Reading, Task-based Language Teaching (TBLT), Listening comprehension
CV
HUSO Expert


13) อาจารย์ ดร. พรพรรณ  ไชยรัตน์ (นางสาว)
อาจารย์
074-317600 ต่อ 1432/61-7718
Business English, English for Logistics, English for Import-Export Business, English for Specific Purposes, (ESP) Critical Discourse Analysis (CDA), Multimodal Discourse Analysis (MDA)
CV
HUSO Expert


14) อาจารย์ ดร. พิทยาธร  แก้วคง (นาย)
อาจารย์
pittayatorn@tsu.ac.th
074-317600 ต่อ 1415
Language Learning Strategies,Academic Writing, English for Specific Purposes (ESP),
Learner Autonomy, Active Learning, Professional Development in Language Teaching, Academic Writing
CV
HUSO Expert


15) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลฤดี  สิทธิชัย (นาง)
อาจารย์
mrsthongsri.m@gmail.com
074-317600 ต่อ 1417
การสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษ การทดสอบภาษาอังกฤษ
CV
HUSO Expert


16) อาจารย์  รวยรื่น  พาหุจินดา (นางสาว)
อาจารย์
rueyruenpahujinda@gmail.com
074-317600 ต่อ 1442/61-7718
การแปล การอ่านภาษาอังกฤษ
CV
HUSO Expert


17) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วไลพร  ศาสนประดิษฐ์ (นางสาว)
อาจารย์
Walaiporn97@gmail.com
074-317600 ต่อ 1419
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Phonetics)
CV
HUSO Expert


18) อาจารย์  วัชรี  กุลประสิทธิ์ (นางสาว)
อาจารย์
ajarnwatcharee@gmail.com
074-317600 ต่อ 1421
การเขียนภาษาอังกฤษ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ วรรณกรรม
CV
HUSO Expert


19) อาจารย์ ดร. ศุภานัน  พรหมมาก (นางสาว)
อาจารย์
psupanan@tsu.ac.th
074-317600 ต่อ 1437
Critical Thinking, Translation, Buddhist Doctrines in Mainstream Education, ELT
CV
HUSO Expert


20) อาจารย์  อภิรดี  สุภาพ (นางสาว)
อาจารย์
074-317600 ต่อ 1434
CV
HUSO Expert


21) อาจารย์  อิศรา  คงธรรม (นางสาว)
อาจารย์
074-317600 ต่อ 1414
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
CV
HUSO Expert


22) อาจารย์  Erika  Danica Bautista (นางสาว)
อาจารย์
erika@tsu.ac.th
074-317600 ต่อ 1438
CV
HUSO Expert


23) อาจารย์ ดร. Irish Chan  Sioson (นางสาว)
อาจารย์
irish@tsu.ac.th
074-317600 ต่อ 1438
Teaching English as a Second Language (TESL) Sociolinguistics Discourse Analysis Psycholinguistics Developmental Reading
CV
HUSO Expert


24) อาจารย์  Ivy  Gamao Formentera (นางสาว)
อาจารย์
ivy.f@tsu.ac.th
074-317600 ต่อ
CV
HUSO Expert


25) อาจารย์  Martin James  Farrelly (นาย)
อาจารย์
martin.f@tsu.ac.th
074-317600 ต่อ
CV
HUSO Expert