รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาภาษาตะวันออก
:: สาขาภาษาญี่ปุ่น ::

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คุณัชญ์  สมชนะกิจ (นาย)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพการศึกษา
kunato_ta@hotmail.com kunaj@tsu.ac.th
074-317600 ต่อ 1373
การสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์มนุษยวิทยา
CV
HUSO Expert


2) อาจารย์  ชวเลิศ  เทพประดิษฐ์ (นาย)
อาจารย์
chowalert@live.com
074-317600 ต่อ 1377
ภาษาญี่ปุ่น, ญี่ปุ่นศึกษา
ภาษาศาสตร์
CV
HUSO Expert


3) อาจารย์  พัชราภรณ์  นิลอุบล (นางสาว)
อาจารย์
patcha.nilaubol@gmail.com
074-317600 ต่อ 1374
ญี่ปุ่นศึกษา
CV
HUSO Expert


4) อาจารย์  ศิรินทร์ญา  เปียกลิ่น (นางสาว)
อาจารย์
sirinya@tsu.ac.th
074-317600 ต่อ 1375
ญี่ปุ่นศึกษา
CV
HUSO Expert


5) อาจารย์  KENICHIRO  KUTSUNA (นาย)
อาจารย์
kenichiro.k@tsu.ac.th
074-317600 ต่อ
CV
HUSO Expert