รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาภาษาตะวันออก
:: สาขาภาษาญี่ปุ่น ::
1) อาจารย์  ชวเลิศ  เทพประดิษฐ์ 
   
chowalert@live.com
ภาษาญี่ปุ่น, ญี่ปุ่นศึกษา
ภาษาศาสตร์
CV
HUSO Expert

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คุณัชญ์  สมชนะกิจ 
   
kunato_ta@hotmail.com kunaj@tsu.ac.th
การสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์มนุษยวิทยา
CV
HUSO Expert

3) อาจารย์  ศิรินทร์ญา  เปียกลิ่น 
   
ญี่ปุ่นศึกษา
CV
HUSO Expert

4) อาจารย์  พัชราภรณ์  นิลอุบล 
   
patcha.nilaubol@gmail.com
ญี่ปุ่นศึกษา
CV
HUSO Expert

5) อาจารย์  KENICHIRO  KUTSUNA 
   
CV
HUSO Expert