รายชื่อบุคลากรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
:: สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ::
1) อาจารย์ ดร. นวิทย์  เอมเอก 
   
abcohm@gmail.com
CV
HUSO Expert

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร  ตู้ดำ 
   
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ องค์การและการจัดการ การบริหารงานภาครัฐ
CV
HUSO Expert

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพร  ทองขะโชค 
   
Teeraporn@tsu.ac.th
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการ
CV
HUSO Expert

4) อาจารย์ ดร. วลัยลักษณ์  รัตนวงศ์ 
   
CV
HUSO Expert

5) อาจารย์  ชีวนันท์  คุณพิทักษ์ 
   
CV
HUSO Expert