รายชื่อบุคลากรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
:: สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ::
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวนธง  ครุฑจ้อน 
   
thuanthong@tsu.ac.th
รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน การปกครองท้องถิ่น
การจัดความรู้และการจัดการความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การสร้างเสริมสมรรถนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาเขตการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
CV
HUSO Expert

2) อาจารย์ ดร. วิชชาญ  จุลหริก 
   
Dr.Witchan@hotmail.com
การบริหารการจัดการภาครัฐและเอกชน รัฐประศาสนศาสตร์
CV
HUSO Expert

3) อาจารย์  วรธา  มงคลสืบสกุล 
   
นโยบายสาธารณะ กลุ่มคนเปราะบาง สิทธิมนุษยชน ความเหลื่อมล้ำของสังคม
CV
HUSO Expert

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ  ยุคันตวนิชชัย 
   
การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเชิงกลยุทธ์
CV
HUSO Expert

5) อาจารย์ ดร. อภิรดี  จิโรภาส 
   
eveafs@hotmail.com
CV
HUSO Expert