รายชื่อบุคลากรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
:: สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ::
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวนธง  ครุฑจ้อน 
   
thuanthong@tsu.ac.th
รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน การปกครองท้องถิ่น
การจัดความรู้และการจัดการความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การสร้างเสริมสมรรถนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาเขตการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
CV
HUSO Expert

2) อาจารย์ ดร. วิชชาญ  จุลหริก 
   
Dr.Witchan@hotmail.com
การบริหารการจัดการภาครัฐและเอกชน รัฐประศาสนศาสตร์
CV
HUSO Expert

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ  ยุคันตวนิชชัย 
   
การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเชิงกลยุทธ์
CV
HUSO Expert

4) อาจารย์ ดร. อภิรดี  จิโรภาส 
   
eveafs@hotmail.com
CV
HUSO Expert

5) อาจารย์ ดร. ยศธร  ทวีพล 
   
นโยบายสาธารณะ การวิจัยนโยบาย นโยบายศาสตร์
CV
HUSO Expert