แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. โอริสา  ชุมพงศ์ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2562
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2558
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2549
Certificate in PhD Academic Research Massey University, New Zealand 2559

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

4.ประสบการณ์สอน

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
บทความวิจัย
  -
บทความวิชาการ
  -
การนำเสนอผลงาน
  -