แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. นวิทย์  เอมเอก 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557
บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2562
Master of Science in Engineering Business Management Coventry University,UK 2545
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรังสิต 2542

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

4.ประสบการณ์สอน

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  ปาริฉัตร ตู้ดำ นวิทย์ เอมเอก และสุทธิพร บุญมาก. (2560). สถานการณ์และการปรับตัวของผู้ประกอบการที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชาแดนภาคใต้. กรุงเทพ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
  ปาริฉัตร ตู้ดำ และนวิทย์ เอมเอก. (2560). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟสายใต้ในการเดินทาง. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บทความวิจัย
  ปาริฉัตร ตู้ดำ นวิทย์ เอมเอก และสุทธิพร บุญมาก. (2560). “สถานการณ์ กลยุทธ์ และการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักสามจังหวัดชายแดนภาคใต้,” Verdian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ. 10(3), 800-818.
  นวิทย์ เอมเอก. (2558). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะเชิงพฤติกรรมเพื่อความสามารถในการแข่งขัน และความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,” วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี. (2), 23-39.
การนำเสนอผลงาน
  นวิทย์ เอมเอก ดนุวัศ สุวรรรวงศ์ เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์ และปาริฉัตร ตู้ดำ. (2560). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาล,” ใน รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ. (หน้า 1061-1071). มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ
  นวิทย์ เอมเอก เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์ และปาริฉัตร ตู้ดำ. (2559). “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (หน้า 15). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดชลบุรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  นวิทย์ เอมเอก อิสรัฏฐ์ รินไธสง และอนุวัต สงสม. (2558). “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : การทบทวนวรรณกรรม,” วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 7(2), 23-39.