แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. Irish Chan  Sioson 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
Doctor of Philosophy Applied Linguistics De La Salle University, Manila 2557
Master’s Master of Arts in Teaching English Language Education (Graduated With Distinction) Philippine Normal University 2559
Bachelor’s Bachelor in Secondary Education major in English with Specialization in Reading Philippine Normal University 2547

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  Teaching English as a Second Language (TESL) Sociolinguistics Discourse Analysis Psycholinguistics Developmental Reading

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาโท
  • The Teaching of Listening and Speaking • Teaching English as a Second Language (TESL) • Teaching Reading • Preparation and Evaluation of Instructional Materials • Advanced Composition • Language Testing • Contrastive Analysis • Oral Communication for Teachers • Psychological and Psycholinguistic Foundations in Language Teaching • Research Methods in Language • Discourse Analysis • Structure of English -
การสอนระดับปริญญาตรี
  • Communication Arts first year • Literature- second year • Foundations in Reading for English majors, second year • Developmental Reading for English majors, second year • Developmental Reading for Education majors, third year • Structure of English for English majors, third year • Thesis Writing- English majors, fourth year -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  Western Languages Department
บทความวิชาการ
  English Language Education in Southeast Asia: Problems and Possibilities of Reframing. USM-MELTA.
  The Scholastican Journal. (Winner: Best Empirical Research Work (SY 2011-2012)- St. Scholastica’s College)
  Proceedings of the 7th Malaysia International Conference on Languages, Literatures and Cultures (MICOLLAC)
  Philippine ESL Journal, 6, 46- 65.
  The Scholastican Journal. (Winner: Best Empirical Research Work (SY 2011-2012)- St. Scholastica’s College )