แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  ปริยากรณ์  ชูแก้ว 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2557
กศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ 2552

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  -ภาษาไทย การสอนภาษาไทย

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชา ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา การสัมภาษณ์ หลักการอ่านและเขียนคำไทย การพูดกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ นวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  ปริยากรณ์ ชูแก้ว. (2560). การเรียนการสอนโดยการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานรายวิชานวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาไทยสำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ. ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา.
  พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ปริยากรณ์ ชูแก้ว และคมวิทย์ สุขเสนีย์. (2560).การเล่นกลองบานอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. กรุงเทพ ฯ.
  พัชลินจ์ จีนนุ่น, วราเมษ วัฒนไชย และปริยากรณ์ ชูแก้ว. (2560). วรรณกรรมภาคใต้ยุคการพิมพ์ พ.ศ. 2470 – 2520 : ความหลากหลาย คุณค่าและภูมิปัญญา. สงขลา : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
บทความวิจัย
  Pariyagorn Chookaew, Pornpan Khemakhunasi, Purisa kaweepun and Karuna Dangsuwan. (2019). “Power of Language: Co-Creation of Mutual Values and Thai Language Abilities in Transmission of Innovation of Local Organic Rice Farming Operated by Thai-Malay Muslim Farmers in Ban La-han, Waeng District, Narathiwat Province” Area Based Development Research Journal. 11,3. (May-June 2019),188-204.
  พัชลินจ์ จีนนุ่น วราเมษ วัฒนไชย และปริยากรณ์ ชูแก้ว. (2561). “รูปแบบและเนื้อหาของวรรณกรรมภาคใต้ ยุคการพิมพ์ พ.ศ. 2470–2520” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. ปีที่ 7,2 (กรกฎาคม 2561-ธันวาคม 2561),105-123.
  พัชลินจ์ จีนนุ่น, วราเมษ วัฒนไชย และปริยากรณ์ ชูแก้ว. (2560). "คุณค่าและภูมิปัญญาจากวรรณกรรมภาคใต้ ยุคการพิมพ์ พ.ศ. 2470-2520," อินทนิลทักษิณสาร. 12(2), 9-33.
  ปริยากรณ์ ชูแก้ว. (2558). "วิเคราะห์การใช้ถ้อยคำจากภาษิตชาวบ้าน ชุมชนบ้านปลายระไม ตำบลปาดังเกอร์เบา อำเภอเปินดัง รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย," วิทยาจารย์. 114(6), 79-82.
บทความวิชาการ
  ปัทมา ดีลิ่น ปริยากรณ์ ชูแก้ว และศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์. (2560). “เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญการ เรียนการสอนวิชาวัฒนธรรมจีนในระดับอุดมศึกษา”, วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัย ทักษิณ. 12,3 (มกราคม–ธันวาคม 2560 ฉบับพิเศษ.), 59-81.
  พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และปริยากรณ์ ชูแก้ว. (2561). “ความหมายและภาพลักษณ์“กินนอหรา” ในมุมมองของคนใต้ Meaning and Image of “Kin-nor-raa” in the View of Southern People”, วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี . 10 (3) ; กันยายน – ธันวาคม 2561 : 141 – 172.
การนำเสนอผลงาน
  เอนกพงศ์ พิจิตโร ,ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์ ,ประภัสสร ภัทรนาวิก และปริยากรณ์ ชูแก้ว หนังสือรวมบทความฉบับพิเศษเผยแพร่บนเว็บไซต์ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๒ สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ ทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (หน้า ๑๕๓ – ๑๖๒)
  อภิชัย จันทร์เกษ, พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ,จริญญา ธรรมโชโต และปริยากรณ์ ชูแก้ว หนังสือรวมบทความฉบับพิเศษเผยแพร่บนเว็บไซต์ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๒ สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ ทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (หน้า ๒๕๕ – ๒๖๕ )
  จุฬารัตน์ รอดทอง ,ปริยากรณ์ ชูแก้ว และสมิทธ์ชาติ์ พุมมา หนังสือรวมบทความฉบับพิเศษเผยแพร่บนเว็บไซต์ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๒ สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ ทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (หน้า ๒๗๔-๒๘๑)
  กนกวรรณ ไกรเทพ, พรพันธุ์ เขมคุณาศัย, ปริยากรณ์ ชูแก้ว และจริญญา ธรรมโชโต. (2561). "การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องคำสแลงจากงานวิจัยไทยในรอบ 3 ทศวรรษ (พ.ศ.2526 – 2559)," ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. (หน้า 225-231). วันที่ 29-30 มีนาคม 2561. ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยราชมงคลศรีวิชัย สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยราชมงคลศรีวิชัย.