แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. อุทัย  เอกสะพัง 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
Ph.D. ( Philosophy ) Banaras Hindu University,India 2537
พธ. ม. (ปรัชญา ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
พธ.บ. ( รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2532

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : ระดับปริญญาโท
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย -

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  ปรัชญา , ศาสนา , สังคมศาสตร์
หัวข้อที่สนใจ
  พุทธปรัชญา , พระพุทธศาสนา , วัฒนธรรมความเชื่อทางสังคม

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาเอก
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ -
  รายวิชา โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรม , การวิจัยทางวัฒนธรรม เป็นต้น -
การสอนระดับปริญญาโท
  รายวิชา ระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย , พระพุทธศาสนาเถรวาท , ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา , วิธีวิจัยทางไทยคดีศึกษา เป็นต้น -
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชา ปรัชญาเบื้องต้น ,ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต , จริยศาสตร์ ,พุทธปรัชญา , ปรัชญาและจริยธรรมสำหรับนักพัฒนา ,พระพุทธศาสนา , สัมมนาศาสนา , หลักศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคม , ศาสนาในประเทศไทย เป็นต้น -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  สงขลา : หน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา วัดหงส์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บทความวิจัย
  Rajasthan ( India ) . Shridhar University Pilani. International Seminar on Non-Violence and Peace Education . ( September 7-8 , 2013 ).
  ”วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวรมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย .ปีที่ 3 , ฉบับที่ 1 เลขหน้า 55-63
บทความวิชาการ
  บทความนำเสนอ ณ ห้อง 63205 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย . ( 14 สิงหาคม 2557 เวลา 09. 00 – 12.00 น. ) .
หนังสือ
  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ .
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
อื่น ๆ
  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ