แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. อลิสา  คุ่มเคี่ยม 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
2562
ศศ.ม.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2546
ศศ.บ.ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

4.ประสบการณ์สอน

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
การนำเสนอผลงาน
  อลิสา คุ่มเคี่ยม. (2561). "Historical Study of the word "ขึ้น" from stone inscription," ใน รายงานการICLLCS The 3rd International Conference on Language,Literrature, and Cultural Studies. วันที่ 19-20 กรกฏาคม 2561. ณ A-ONE The Royal Cruise Hotel ชลบุรี.