แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. อภิรดี  จิโรภาส 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
Doctor of Philosophy in International Relations Universiti Sains Malaysia 2562
Master of Science in International Relations University of Bristol 2551
ร.บ.การระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

4.ประสบการณ์สอน

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  งบประมาณรายได้ หลักสูตร รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
  งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
บทความวิจัย
  วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ 3(1), 11-24
บทความวิชาการ
  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 11(3), 215-231
  วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 11(1), 40-46