แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล  เสาวลักษณ์  จันทร์แจ่ม 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
บธ.ม. การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวิชัย 2559
2559
บธ.บ.การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี 2559

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

4.ประสบการณ์สอน

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์