แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์  จันทร์อานุภาพ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
Ph.D. (Sociology) La Trobe University, Australia 2554
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544
บช.บ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2535

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : ระดับปริญญาโท
  ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนางสุนารีย์ พันธุเมฆ วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาคุณค่าและการพัฒนารูปแบบการแสดงโนราร่วมสมัยเรื่องสังข์ทอง ตอนรจนาเลือกคู่ ของคณะโนรามหาวิทยาลัยทักษิณ -
  ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์เรื่องบทบาทที่เป็นจริงของอนุศาสนาจารย์กองทัพบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของร้อยโทภัทรกฤติ รอดนิยม -
  ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์เรื่อง คเณศจตุรถี : พื้นที่ทางวัฒนธรรมของชาวฮินดูในจังหวัดนราธิวาส ของ นายวารยุทธ อาญาพิทักษ์ -
  ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง บทบาทของครอบครัวและชุมชนต่อการป้องกันเด็กจากสารเสพติด ของอัญชิสา แก้วเอียด หลักสูตร ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ -
  ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง ปัจจัยส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขยังคงปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ของ ภาวิณี เนื่องนำ หลักสูตร ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ -
  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเรื่อง การแพรกระจายวัฒนธรรมอาหาร กรณีศึกษา แกงตอแมะหในจังหวัดสตูล ของ พรพรรณ สหวิริยะ สาขาวิชา ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ -

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  สังคมวิทยา, การบริหารและพัฒนาชุมชน, การยายถิ่น, สันติศึกษา, ผู้สูงอายุ, ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  สันติวิธีกับการพัฒนา (Peace and Development), สันติศึกษา (Peace Education), วัฒนธรรมกับการพัฒนา (Culture and Development), หลักการแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา (Principles, Concepts and Theories in Sociology), หลักการแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา (Principles, Concepts and Theories in Anthropology), การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Communication for Development), การติดตามประเมินผลโครงการ (Project Monitoring and Evaluation), ผู้สูงอายุกับการพัฒนา, ภาวะผู้นำกับการบริหารและพัฒนาชุมชน -
การสอนระดับปริญญาโท
  ระเบียบวิธีวิจัยทางไทยคดีศึกษา (Research Methods for Thai Studies) -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
บทความวิจัย
  วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Vol. 5 No. 2 (2020): July - December หน้า 283-300
  วารสารอินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) หน้า 169 – 194
  วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 เดือนธันวาคม 2562 หน้า 5033-5050
  วารสารอินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 หน้า 143-165
  วารสารศึกษาศาสตร์ 18(2)
  วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 12 ฉบับ 1 หน้า 55-79
  Thammasat Review 20(2): 85-102
  วารสารปาริชาต 30(3): 45-56
  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 22 ฉบับ 3 (ก.ค.-ก.ย.2559)
  วารสารปาริชาต. 28(3).104-118
  วารสารปาริชาต. 26(3), 116-128
  วารสารวิจัย มข. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2550 หน้า 76-89
บทความวิชาการ
  วารสารปาริชาต ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562) หน้า 1-13
  Songklanakarin Journal of Social Sciences & Humanities. 19(1), 115-157
  Kasetsart journal social sciences. 34(3), 514-524
  Journal of Language and Culture, Research Institute for Language and Culture of Asia, Mahidol University. 31(1), 19-42
  Journal of Social Research. Chulalongkorn University. 35(1), 109-150
  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
  วารสารปาริชาต Vol 18, No 1 (2005)
  วารสารปาริชาต Vol 17, No 1 (2004): เมษายน - กันยายน 2547
การนำเสนอผลงาน
  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 เรื่อง "การบูรณาการสหวิทยาการกับอิสลามานุวัตรสู่การสร้างสันติภาพและสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน" วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี