แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. วิชชาญ  จุลหริก 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต (วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎ วไลยอลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถัมป์) 2555
543
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 2540
ครุศาสตร์บัณฑิต (วิชาเอกการพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 2531
นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : ระดับปริญญาโท
  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา - ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ -
ประธานสาขาวิชา
  ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ -

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  การบริหารการจัดการภาครัฐและเอกชน รัฐประศาสนศาสตร์

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาโท
  นโยบายและการวางแผนสังคม , การบริหารทรัพยากรมนุษย์ , รัฐและอำนาจรัฐ, นโยบายสาธารณะ , การปกครองท้องถิ่นไทย -
การสอนระดับปริญญาตรี
  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รายวิชาการบริหารการคลังท้องถิ่น ,สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น, สันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่น, ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์,กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ -
อาจารย์พิเศษ
  อาจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  วิชชาญ จุลหริก. (2558). การบริหารงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา.
  วิชชาญ จุลหริก. (2557). โครงการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกของ UNWTO . กรุงเทพฯ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) อพท. กรุงเทพวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
  วิชชาญ จุลหริก. (2556). "นโยบายการจัดตั้งโฆษกประจำจังหวัด," มหาวิทยาลัยดารุสซาลาม ประเทศบรูไน.
บทความวิจัย
  วิชชาญ จุลหริก. (2557). "การบริหารการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์กรณีศึกษาวิทยุชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์," มหาวิทยาลัยมันดาร์เล ประเทศพม่า.
  วิชชาญ จุลหริก. (2557). "การศึกษาพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ," วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดตรัง.
  วิชชาญ จุลหริก. (2554). "นโยบายการบริหารวิทยุชุมชนเพื่อความมั่นคงของประเทศ," มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์).
บทความวิชาการ
  วิชชาญ จุลหริก. (2558). "การศึกษาสุภาพสตรีการยอมรับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น," กาฎมัทดุ มหาวิทยาลัยกาฎมัทดุ ประเทศเนปาล.
ตำรา
  วิชชาญ จุลหริก. (2561). แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  วิชชาญ จุลหริก. (2561). การบริหารการคลังท้องถิ่น. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
การนำเสนอผลงาน
  วิชชาญ จุลหริก. (2561). "การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ำกลาย อ.นบพิตำ จ.นครศีรีธรรมราช," ใน รายงานการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ครั้งที่ 6. วันที่ 23-24 มีนาคม 2561. ณ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์.
  วิชชาญ จุลหริก. (2560). "การศึกษาภาวะผู้นำในการบริหารท้องถิ่น," ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติในวันเฉลิมครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ลำปาง. (หน้า 14-26). วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำปาง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  วิชชาญ จุลหริก. (2560). "ความต้องการสวัสดิการทางสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส," ใน รายงานการปะชุมวิชาการระดับวิชาการและผลงานวิจัยระดับชาติ "สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ". วันที่ 9มิถุนายน 2560. ณ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.
  วิชชาญ จุลหริก. (2560). "การศึกษาสรรถนะของบุคลากรกองคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช," ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประเทศไทย 4.0 "วิจัยขับเคลื่อนสังคม". (หน้า 301-306). วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560. ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.