แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. ลัญชุกรณ์  ศรีวิมล 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2558
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ 2548
2555
2552
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2547

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
ประธานหลักสูตร
  ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2561
อื่น ๆ
  ผู้ช่วยสอน (TA) (วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักเรียนพยาบาล)วิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนี กรุงเทพมหานคร, 2548 -
  อาจารย์ สถาบัน Cadet Best Center สงขลา, 2545 -
วิทยากร
  วิทยากรอบรม TOEIC 2557

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  Reading English, Academic Reading, Discourse Analysis, Critical Discourse Analysis, Sociolinguistics, Systemic Functional Linguistics, Genre Analysis, Language in Media

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
อาจารย์พิเศษ
  อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 2562
  อาจารย์พิเศษ สถาบันสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า สงขลา 2560
การสอนระดับปริญญาตรี
  Academic Reading, Reading Principles, Business English 2559
อาจารย์พิเศษ
  อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555
  อาจารย์พิเศษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2554
การสอนระดับปริญญาตรี
  Business English, Reading Principles, Academic English 2548
อาจารย์พิเศษ
  โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ -
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา , 2552 -
การสอนระดับปริญญาโท
  ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา การเขียนเชิงวิชาการ -
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักเรียนพยาบาล -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
บทความวิจัย
  The 14thNational and International Sripatum University Conference(SPUCON2019)
  La’ i-CELT 2019: The 1st Langkawi International Conference on English Language Teaching
  -
  -
  The National Institute of Development Administration, Bangkok, 12 – 13 December 2013, pp. 414 – 424.
  Traders Hotel, George Town, Penang, Malaysia, 29 – 31 May 2013, pp. 253 – 264
  Faculty of Industrial Education King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand,29 April 2011, pp,116-124
บทความวิชาการ
  งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ La’ i-CELT 2019: The 1st Langkawi International Conference on English Language Teaching เกาะลังกาวี เมืองเคดะห์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. -2 ธ.ค. 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย
  -
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  -
  -
  -
การนำเสนอผลงาน