แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  รัชนีย์  ศรีศักดา 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2538
กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2530

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
รองคณบดี
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร 2557
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 2553

3. ความเชี่ยวชาญ

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  1)สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2)การวิเคราะห์สารสนเทศ 1 3)การวิเคราะห์สารสนเทศ 2 4)การจัดการสถาบันสารสนเทศ 5)การวิจัยทางสารสนเทศศึกษา 6)สัมมนาทางสารสนเทศศึกษา 7)การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 8)การจัดการงานห้องสมุด และศูนย์สนเทศ 9)การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 10)สัมมนา ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
บทความวิจัย
  รัชนีย์ ศรีศักดา และก้องกิดากร บุญช่วย. (2561). "การดำเนินงานห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลาตามมาตรการรัฐเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุ," มนุษยศาสตร์และสังคมศาสาตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 12(1),165-179.
  รัชนีย์ ศรีศักดา. (2560). "การดำเนินงานของห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลาตามมาตรการรัฐเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ." มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 12(1),165-179.
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  รัชนีย์ ศรีศักดา. (2558) .การวิเคราะห์สารสนเทศ 2. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  รัชนีย์ ศรีศักดา. (2557). การวิเคราะห์สารสนเทศ 1. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  รัชนีย์ ศรีศักดา. (2555). สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.