แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาโนช  ดินลานสกูล 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 2553
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2559

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : ระดับปริญญาโท
  เป็นประธานที่ปรึกษา จำนวน 10 เรื่อง และเป็นกรรมการที่ปรึกษา จำนวน 6 เรื่อง และกรรมการสอบ จำนวน 16 เรื่อง สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ -
ประธานสาขาวิชา
  ประธานสาขาวิชาภาษาไทย 2557

3. ความเชี่ยวชาญ

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาโท
  ประสบการณ์การสอน 6 ปี สอน วิชาการตีความ สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย สัมมนาการศึกษาวรรณคดี สัมมนาการใช้ภาษาไทย สัมมนาความรู้ทางการสอนภาษาไทย ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย -
การสอนระดับปริญญาตรี
  ประสบการณ์การสอน 12 ปี สอนวิชา วรรณกรรมปัจจุบัน การเขียนร้อยแก้ว การเขียนร้อยกรอง การอ่านและการเขียนบันเทิงคดี วรรณกรรมวิเคราะห์ -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  มาโนช ดินลานสกูล วราเมษ วัฒนไชย ปริศนา พิมดี และจารึก จันทร์วงศ์. (2556). นักเขียนร่วม สมัยภาคใต้ : การรวมกลุ่มและบทบาท. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บทความวิจัย
  มาโนช ดินลานสกูล วราเมษ วัฒนไชย ปริศนา พิมดี และจารึก จันทร์วงศ์. (2557). “นักเขียนร่วมสมัยภาคใต้ : การรวมกลุ่มและบทบาท,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557. (หน้า 1694-1700). วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  มาโนช ดินลานสกูล. (2556). “ชื่อบ้านนามเมือง : เรื่องเล่าชีวิตคนและชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลา,” ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 13(1), 154-173.
  -
ตำรา
  มาโนช ดินลานสกูล. (2558). ร้อยแก้ว. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  มาโนช ดินลานสกูล. (2557). การเขียนร้อยแก้ว. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  มาโนช ดินลานสกูล. (2554). การเขียนร้อยกรอง. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
อื่น ๆ
  มาโนช ดินลานสกูล. (2556). “ชื่อบ้านนามเมือง : เรื่องเล่าชีวิตคนและชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลา,” ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 13(1), 154-173.
การนำเสนอผลงาน
  นิยา บิลยะแม มาโนช ดินลานสกูล และพัชลินจ์ จีนนุ่น. (2561). "กลวิธีทางภาษาในสารคดีเชิงสถานที่ของเอนก นาวิกมูล," ใน รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56. (หน้า 732 -740). วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงทเพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ดวงกมล ทองคำ มาโนช ดินลานสกูล และฉันทัส ทองช่วย. (2560). "การสร้างชุดการสอนพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญตามทฤษฎีอภิปัญญาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2," ใน รายงานการประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
  ชญาดา ชูชัยสิงหะกุล มาโนช ดินลานสกูล และพัชลินจ์ จีนนุ่น. (2560). "นิเวศสำนึกแบบดั้งเดิมในนวนิยายของ อุดม วิเศษสาธร," ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
  จตุพร เจริญพรธรรมา มาโนช ดินลานสกูล และ.พัชลินจ์ จีนนุ่น. (2560). "ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุในนวนิยายของชมัยภร แสงกระจ่าง," ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.