แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  พรพรรณ  ไชยรัตน์ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2548

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ การเขียนเอกสารเชิงธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้า-ส่งออก

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชา ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 การเขียนเบื้องต้น ภาษาอังกฤษธุรกิจ -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  -
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไข สงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  (พิมพ์ครั้งที่ 1) สงขลา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
อื่น ๆ
  The 5th Annual ILAC International Conference on Language and Culture: Moving Forward and Integration of Language and Culture (pp. 237-251). Bangkok: Suan Dusit Rajabhat University
  Paper presented at the 5th Annual ILAC International Conference on Language and Culture: Moving Forward and Integration of Language and Culture, Bangkok