แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  พจนา  เดชสถิตย์ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552
ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  สอนรายวิชาอักขรวิธีญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 คันจิศึกษา การอ่านเพื่อความเข้าใจ การอ่านเชิงวิเคราะห์ การแปลเบื้องต้น การแปล ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น วรรณกรรมญี่ปุ่นปัจจุบัน วรรณกรรมญี่ปุ่นสำหรับเด็ก ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการจัดการโรงแรมสัมมนา การเขียนโครงการวิจัย ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
บทความวิจัย
  คุณัชญ์ สมชนะกิจ, พจนา เดชสถิตย์, ทาคายูกิ คากิซากิ และชวเลิศ เทพประดิษฐ์. (2560). "สภาพปัญหาและการปรับตัวของผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้," มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 12(1), 181-205.
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  พจนา เดชสถิตย์. (2559). เอกสารประกอบคำสอน รายวิชา 0110151 วัฒนธรรมญี่ปุ่น 1. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  พจน เดชสถิตย์. (2559). รายวิชา 0110131 อักขรวิธีญี่ปุ่น. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  พจนา เดชสถิตย์. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0110151 วัฒนธรรมญี่ปุ่น 1. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  พจนา เดชสถิตย์. (2557). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0110465 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการจัดการโรงแรม. สงขลา : คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  พจนา เดชสถิตย์. (2557). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0110131 อักขรวิธีญี่ปุ่น. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  พจนา เดชสถิตย์. (2554). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0110352 วรรณกรรมญี่ปุ่นปัจจุบัน. สงขลา : คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  พจนา เดชสถิตย์. (2554). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0110351 ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.