แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสากร  กล้าณรงค์ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
Ph.D. Humanities and Social Sciences in Population and Human Resources The University of Adelaide Australia 2546
วท.ม. ( ภูมิศาสตร์) ม.เชียงใหม่ 2533
ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2528

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : ระดับปริญญาโท
  ประธานกรรมการ 1. นางสาวพรพรรณ สหะวิริยะ หลักสูตรศศ.ม. สาขาวิชาไทยคดีศึกษา ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “ การแพร่กระจายวัฒนธรรมอาหาร กรณีศึกษาแกงตอแมะห์ ในจังหวัดสตูล 2. นางสาวยุวรรณา ทองมั่น หลักสูตร ศศ.ม. ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "การคงอยู่ของนาข้าวในพื้นที่ราบชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา: ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล 3. นางสาวมนธิรา เสรีเวสารัตน์ หลักสูตร ศศ.ม. ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "การศึกษาสภาพและผลกระทบจากการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์: กรณีศึกษาตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา" 4. นางสาวสรียา หมัดอาดำ้ หลักสูตร ศศ.ม. ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "กิจกรรมและความต้องการใช้ประโยชน์สวนสาธารณะของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา" กรรมการ 1. นางสาวภาวิณี เนื่องนำ หลักสูตรศศ.ม. สาขาวิชาไทยคดีศึกษา ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “การปรับตัวต่อสถานการณ์ความไม่สงบของบุคลากรสาธารณสุขในอำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส” 2. นางสาวอัญชิสา แก้วเอียด หลักสูตรศศ.ม. สาขาวิชาไทยคดีศึกษา ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเสพติดของเด็ก : กรณีศึกษานักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4ป.6) ในโรงเรียนของรัฐ ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช” -
ประธานสาขาวิชา
  ประธานสาขาวิชาภูมิศาสตร์ 2558
อื่น ๆ
  หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ -

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  การย้ายถิ่นแรงงานระหว่างประเทศ

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาโท
  ศศ.ม. ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ รายวิชาที่สอน 1) ภูมิศาสตร์ระบบ 2) การย้ายถิ่นข้ามแดน 3) สัมมนาภูมิสารสนเทศ ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา รายวิชาที่สอน 1) การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม -
การสอนระดับปริญญาตรี
  วท.บ.ภูมิศาสตร์ รายวิชาที่สอน 1) ภูมิศาสตร์มนุษย์ 2) ภูมิศาสตร์ชนบท 3) ภูมิศาสตร์ประชากร 4) การอ่านทางภูมิศาสตร์ 5) ปรัชญาภูมิศาสตร์ 6) ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น 7) วิจัยทางภูมิศาสตร์ 8) ภูมิอากาศวิทยา 9) ปัญหาพิเศษทางภูมิศาสตร์ 10) ภูมิศาสตร์การย้ายถิ่น -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  นิสากร กล้าณรงค์, ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ, ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ, มูหำหมัด สาแลบิง, ชีวนันท์ คุณพิทักษ์ และสมสมัย เอียดคง. (2559). การย้ายถิ่นเพื่อศึกษาต่อในมาเลเซียของนักศึกษาไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้. สงขลา : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ.
  ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ, นิสากร กล้าณรงค์ และแอ๊ด ย่าฝา. (2556). แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  คำนวณ นวลสนอง, นิสากร กล้าณรงค์ และมูหำหมัด สาแลบิง. (2554). พัฒนาการและแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเข้าไปในประเทศมาเลเซียของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย. สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  นิสากร กล้าณรงค์, ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล, ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ และคำนวณ นวลสนอง. (2554). โครงข่ายทางสังคมกับการเคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศมาเลเซียของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
บทความวิจัย
  ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ, นิสากร กล้าณรงค์, มูหำหมัด สาแลบิง, ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ, ชีวนันท์ คุณพิทักษ์ และสมสมัย เอียดคง. (2561). "การตัดสินใจย้ายถิ่นของนักศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อในประเทศมาเลเซีย," วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 18(1), 29-42.
  -สุธิดา ดอคา วราภรณ์ ทนงค์ศักดิ์ และ นิสากร กล้าณรงค์. 2561. อินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 13 ฉบับพิเศษ มกราคม-ธันวาคม 2561 หน้า 165-180
  ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ, นิสากร กล้าณรงค์, ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ, มูหำหมัด สาแลบิง, ชีวนันท์ คุณพิทักษ์ และสมสมัย เอียดคง. (2560). "การย้ายถิ่นเพื่อศึกษาต่อในมาเลเซียของนักศึกษาไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้," วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 30(3), 45-56.
  ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ, นิสากร กล้าณรงค์ และแอ๊ด ย่าฝา. (2559). “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล,” วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 27(1), 45 - 61.
  Klanarong, Nisakorn. (2013). “Social Network of Illegal Thai Migrants Working in Food Shops in Malaysia,” Journal of Ritsumeikan Social Sciences and Humanities. 6(2), 9-21.
  Klanarong, Nisakorn, Anchalee SinghanetraRenard and Pechdau Tohmeena. (2011). “Mental Health of Thai Female Migrants Working in Food Shops on Langkawi Island, Malaysia,” China – USA Business Review 10(92), 150-160.
บทความวิชาการ
  นิสากร กล้าณรงค์. (2557). ภูมิทัศน์วัฒนธรรมปูยู ใน ภูมิทัศน์วัฒนธรรมปูยู มรดกอันดามันชายแดนใต้. (หน้า 13-26). กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1997).
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  นิสากร กล้าณรงค์. (2555). เอกสารประกอบการสอนวิชา 0116121: ภูมิศาสตร์มนุษย์. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
อื่น ๆ
  นิสากร กล้าณรงค์. (2557). ภูมิทัศน์วัฒนธรรมปูยู มรดกอันดามันชายแดนใต้. กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1997).
การนำเสนอผลงาน
  จิตติมา ฤทธิกาญจน์ นูรีด้า อะรี นิสากร กล้าณรงค์ และ ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ. "วิถีชีวิตประมงชายฝั่งเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้" การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. หน้า 66-73,
  วรฤทัย ดิสสระ วราภรณ์ ทนงค์ศักดิ์ และ นิสากร กล้าณรงค์. "เปรียบเทียบการดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์มานิ กรณีศึกษามานิถ้ำภูผาเพชรในจังหวัดพัทลุงและมานินำ้ตกวังสายทองในจังหวัดสตูล" การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 12 วันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. หน้า 137-143.
  ธิดารัตน์ ทองนุช อดิศักดิ์ บิลสมัน อรรถพล โชโต นิสากร กล้าณรงค์ วราภรณ์ ทนงค์ศักดิ์ และ จำรูญ ศรีชันชนะ. การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. หน้า 378-386.
  จิราพัชร ปังตา นิสากร กล้าณรงค์ และ วรุตม์ นาฑี. 2562. " ซากเตาเผาถ่านไม้โกงกาง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล" การประชุมวิชาการด้านมนุายศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 "มนุษยศาสตร์และศังคมศาสตร์ นวัตกรรมสรเ้างสรรค์สังคม วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550. หน้า 479-487.
  ซูไฮลี บาเห็ง ฮัสซัน หลำยี และ นิสากร กล้าณรงค์." ผู้สูงอายุในพื้นที่เกาะของจังหวัดสตูลที่มีสมาชิกในครัวเรือนย้ายถิ่นไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับการได้รับการเกื้อหนุนจากบุตร" การประชุมวิชาการระดับชาติและสัมมนาเครือข่ายพัฒนาสังตม/ชุมชนภาคใต้ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณมหาวิทยาลัยสงขลนคินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หน้า 1-11.
  อดิศักดิ์ บิลสมัน ธิดารัตน์ ทองนุช และ นิสากร กล้าณรงค์. " ความต้องการของผู้สูงอายุในตำบลตันหยงโป" การประชุมวิชาการระดับชาติและสัมมนาเครือข่ายพัฒนาสังคม/ชุมชนภาคใต้ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. หน้า 120-135.
  Sarreeya Mad-Adam, Nisakorn Klanarong, and Krongchai Hatta. 2018. Equity, Equality, And Justice in Urban Housing Development. 14-15 November 2018, Kuta, Bali, Indonesia. pp. 750-759.
  นิสากร กล้าณรงค์. (2560). "Future Planning of Thai University Students in Malaysia," ใน รายงานการจัดประชุม ASIAN Community Knowledge Network for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability ครั้งที่ 13. วันที่ 8 -12 กรกฏาคม 2560. ณ ประเทศญี่ปุ่น : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
  นิสากร กล้าณรงค์. (2560). "Traveling to Work in Malaysia of People in Tanyong Po sub-district, Satun province : Changing in last 20 years," ใน รายงานการประชุม ASIAN Community Knowledge Network for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability ครั้งที่ 12. วันที่ 6-10 มิถุนายน 2559. ณ ประเทศฟิลิปปินส์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.