แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพร  ทองขะโชค 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2556
วิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2544
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรังสิต 2541

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : ระดับปริญญาโท
  1) ประธานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจไทย: กรณีศึกษษธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของนางสาวนพรัตน์ ทองเต็มดวง นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ คณะวิทยากรการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2) กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้กับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 3) กรรมการสอบประมวลความรอบรู้ ให้กับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 -

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการ

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาโท
  ประสบการณ์ 5 ปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1) อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชาสัมมนาปัญหาการบริหารและพัฒนาสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 2) อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชาการพัฒนาองค์กรเพื่อประสิทธิผล หลักสูตรศิลป ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 3) อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชาการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ภาคปกติ) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 4) อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชาการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ภาคปกติ) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 5) อาจารย์พิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รายวิชา “ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม” ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 6) อาจารย์พิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รายวิชา “ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม” ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 2555
การสอนระดับปริญญาตรี
  ประสบการณ์สอน 12 ปี ในหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการสอนในรายวิชาดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1) รายวิชาสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 2) รายวิชาการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3) รายวิชาการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4) รายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 5) รายวิชาจิตวิทยาการจัดการ 6) รายวิชาการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 7) รายวิชาจริยธรรมในองค์การ 8) รายวิชาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 9) รายวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 10) รายวิชาการจัดการผลการปฏิบัติงาน 11) การเรียนรู้และการฝึกอบรม 2547

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  ธีรพร ทองขะโชค. (2558). การประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรม : ชั้นก่อนฟ้องคดีทั้งในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและการใช้กฎหมายพิเศษ. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา.
  ธีรพร ทองขะโชค. (2558). แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา.
  ธีรพร ทองขะโชค. (2557). การวิจัยประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา.
  ธีรพร ทองขะโชค. (2557). อิทธิพลของพฤติกรรมการสมาชิกที่ดีขององค์กรต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา.
  ธีรพร ทองขะโชค. (2557). การสำรวจสมรรถนะด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของนิสิตการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ : ในมุมมองของสถานประกอบการ. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา.
บทความวิจัย
  Burapha University International Conference 2015 Moving Forward to a Prosperous and Sustainable Community. 10-12 July 2015.
  ธีรพร ทองขะโชค. (2557). “อิทธิพลของพฤติกรรมการสมาชิกที่ดีขององค์กรต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา:การทบทวนวรรณกรรม,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 . วันที่ 16 พฤษภาคม 2557. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
  ธีรพร ทองขะโชค ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ และกรกฏ ทองขะโชค. (2557). “การพัฒนาแบบจำลองปัจจัยที่มีอิทธพลต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัย: การทบทวนวรรณกรรม,” วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 27(3)
  ธีรพร ทองขะโชค, ภาณุ ธรรมสุวรรณ, ชีวนันท์ คุณพิทักษ์, โสภิดา ชัวชมเกตุ และสารายา เปาะโซะ. (2557). “สมรรถนะด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของนิสิตการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ: ในมุมมองของสถานประกอบการ,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 25. วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 .ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  การประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 วิจัยเพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  ธีรพร ทองขะโชค. (2556). “การจัดการขององค์กรชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาปรัง อ.นาทวี จ.สงขลา,” วารสารปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 26(3), 102-115.
  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณทักษิณครั้งที่ 23 ประจำปี 2556 “สังคมคุณธรรม: ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน” วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ธีรพร ทองขะโชค และอาคม ใจแก้ว. (2556). “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,” วารสารวิทยาการจัดการ. 30(1), 23-51.
  ธีรพร ทองขะโชค. (2556). “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การกำกับดูแลกิจการ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับความรับผิดชอบต่อสังคมในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: การทบทวนวรรณกรรม,” วารสารนักบริหาร. 33(2), 80-88.
  ธีรพร ทองขะโชค. (2556). “Stakeholder Engagement and Corporate Social Responsibility: A Review and an Intergrated Conceptual Framework,” วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 7(2), 155-174.
  ธีรพร ทองขะโชค. (2556). "การใช้แบบจำลองสมการโครงสร้างในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย," วารสารบริหารธุรกิจ. 36(140), 71-97.
  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 22 ประจำปี 2555 “วิถีไทย วิถีอาเซียน วิถีแห่งความร่วมมือ” “Thai - ASEAN : Path of Collaboration. วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารจัดการ ครั้งที่ 4. วันที่ 26 พฤษภาคม 2555. ณ. ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองศิริราชสมบัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครบ 60 ปี สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์. วันที่ 25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  Tongkachok, T. and Chaikhew, A. (2012). “Corporate Social Responsibility: The Empirical Study of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand,” International Journal of Business and Social Science. 3(21), 115-122.
  บทบัณฑิตย์. 67(2), 113-138.
บทความวิชาการ
  ธีรพร ทองขะโชค. (2551). “การสัมภาษณ์บนพื้นฐานขีดความสามารถพัฒนาการของการคัดเลือก บุคลากร,” วารสารปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 20(2), 107-119.