แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  ดิญะพร  วิสะมิตนันท์ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2543
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2540

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  Reading , Communication, Tourism

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชา General English I, English for Hospitality, Reading Principles, Analytical and Critical Reading, Academic Reading, Paragraph Writing, Narrative and Descriptive Writing, English for Tourism 2546

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University, Songkhla, Thailand.