แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดำรงศักดิ์  แก้วเพ็ง 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
พช.ม. (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2538

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

4.ประสบการณ์สอน

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทความวิชาการ
  วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 9,2 (ก.ค. - ธ.ค. 2549) หน้า 87 – 105
  ปาริชาต ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (เม.ย.-ก.ย. 2544) หน้า 1 - 17
ตำรา
  สงขลา :มหาวิทยาลัยทักษิณ
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  สงขลา :มหาวิทยาลัยทักษิณ
  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ