แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  ชวเลิศ  เทพประดิษฐ์ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  ภาษาญี่ปุ่น, ญี่ปุ่นศึกษา
หัวข้อที่สนใจ
  ภาษาศาสตร์

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชา ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น 1 ภาษาญี่ปุ่น 2 ภาษาญี่ปุ่น 3 ภาษาญี่ปุ่น 4 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 1 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่น การแปลเบื้องต้น ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาญี่ปุ่นสื่อมวลชน สหกิจศึกษาประสบการณ์การใช้ภาษา สัมมนาประสบการณ์การใช้ภาษา 2549

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
บทความวิจัย
  คุณัชญ์ สมชนะกิจ, พจนา เดชสถิตย์, ทาคายูกิ คากิซากิ และชวเลิศ เทพประดิษฐ์. (2560). "สภาพปัญหาและการปรับตัวของผู้สอนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้," มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 12(1),181-205.