แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา  แสงมณี ศิริสาธิตกิจ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ปร.ด. พัฒนาศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2556
ศศ.ม. สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542
ศศ.บ. พัฒนาสังคม (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2538

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

4.ประสบการณ์สอน

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย.
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  -