แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คุณัชญ์  สมชนะกิจ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
Ph.D. (Japanese Studies) Osaka University, Japan 2556
M.A. (Japanese Studies) Osaka University, Japan 2553
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2549
ประกาศนียบัตร Certificate (Japanese Language and Culture) Osaka University of Foreign Studies, Japan 2548

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  การสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์มนุษยวิทยา

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาเอก
  ระดับปริญญาเอก 0.5 ปี รายวิชา การวิจัยทางวัฒนธรรม สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 2558
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชา ภาษาญี่ปุ่นสื่อมวลชน การสอนภาษาญี่ปุ่น1 การสอนภาษาญี่ปุ่น2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่น ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น1 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น2 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  พัชลินจ์ จีนนุ่น, คุณัชญ์ สมชนะกิจและธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2557). หลักและวิธีสอนคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับเยาวชนจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ชุด วรรณกรรมทักษิณ: วรรณกรรมคัดสรร. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บทความวิจัย
  คุณัชญ์ สมชนะกิจ. (2561). "การถ่ายโอนวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการแสดงความไม่พอใจของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศชาวไทย," อินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 13(1), 189-222.
  คุณัชญ์ สมชนะกิจ, ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น และพัชราภรณ์ นิลอุบล. (2561). "กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้อักษรคันจิในชั้นเรียนตามแนวคิดของบลูม," อินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 12(3), 161-186.
  คุณัชญ์ สมชนะกิจ, พจนา เดชสถิตย์, ทาคายูกิ คากิซากิ และชวเลิศ เทพประดิษฐ์. (2560). "สภาพปัญหาและการปรับตัวของผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้," มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 12(1), 181-205.
  พัชลินจ์ จีนนุ่น, คุณัชญ์ สมชนะกิจ และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2559). "หลักและวิธีสอนคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับเยาวชนจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้," ปาริชาต. 29(1), 58- 83.
  พัชลินจ์ จีนนุ่น, คุณัชญ์ สมชนะกิจและธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2557). “หลักและวิธีสอนคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับเยาวชนจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ชุด วรรณกรรมทักษิณ: วรรณกรรมคัดสรร," วารสารปาริชาต. 29(1)
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  คุณัชญ์ สมชนะกิจ. (2559). รายวิชา 0110233 สัทศาสตร์ญี่ปุ่น. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  คุณัชญ์ สมชนะกิจ. (2558). เอกสารประกอบคำสอนรายวิชา 0110312 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่น(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1). สงขลา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  คุณัชญ์ สมชนะกิจ. (2558). เอกสารประกอบคำสอนรายวิชา 0110462 การสอนภาษาญี่ปุ่น2. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  คุณัชญ์ สมชนะกิจ. (2557). เอกสารประกอบคำสอนรายวิชา 0110443 ภาษาญี่ปุ่นสื่อมวลชน. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  คุณัชญ์ สมชนะกิจ. (2557). เอกสารประกอบคำสอนรายวิชา 0110312 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่น. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
การนำเสนอผลงาน
  คุณัชญ์ สมชนะกิจ. (2559). "การถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการแสดงความไม่พอใจของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ," ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 9
  คุณัชญ์ สมชนะกิจ. (2557). "การศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ," ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 8. (หน้า 75-91). วันที่ 17 -18 ธันวาคม 2557. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.