แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  เขมิกา  หวังสุข 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2543
อบ.(ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ศิลปะ, ด้านศิลปะวัฒนธรรม
หัวข้อที่สนใจ
  โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ศิลปะ, ด้านศิลปะวัฒนธรรม

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาโท
  รายวิชา กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคใต้ของประเทศไทย -
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชา โบราณคดีภาคใต้, ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อารยธรรมตะวันออก, ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.
  งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยทักษิณ.
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  -
  -
  -