แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกร็ดทราย  วุฒิพงษ์ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ปร.ด. บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2559
2564
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547
ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณทิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2544

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, การเขียนและการอ่านภาษาอังกฤษ และการแปล

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชา การแปล, การเขียน, ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 และ 2 -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  เกร็ดทราย วุฒิพงษ์ง (2557). ผลของการใช้สื่อวีดีโอเพื่อสอนทักษะการฟังของนักศึกษามหาวิทยาลัย. สงขลา : สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  เกร็ดทราย วุฒิพงษ์. (2556). การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่องการเขียนอนุเฉทสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  เกร็ดทราย วุฒิพงษ์. (2554). การใช้วิธีการเขียนแบบเน้นกระบวนการเพิ่มเพิ่มพูนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา ; สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บทความวิจัย
  เกร้ดทราย วุฒิพงษ์. (2561). "การบูรณาการเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัย," ปาริชาต. 30(1), 145-168.
  เกร็ดทราย วุฒิพงษ์. (2559). "ผลของการใช้ชุดฝึกอบรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบองค์รวมต่อการเรียนภาษาอังกฤษของครูระดับประถมศึกษา วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 11(2), 9-30.
  “The development of webbased instruction in English paragraph writing for undergraduate university students,” Malaysian Journal of ELT Research. 9(2), 49-81.
การนำเสนอผลงาน
  Woottipong, K. (2020). A Pilot Study of the Effect of Using Games in learning Grammar of Pre-intermediate EFLLearners. In proceedings of the 10th Benjamitra Network National & International Conference, Bangkok, May 22, 2020.
  Woottipong, K. (2020). The Use of the Flipped Classroom Instruction on Grammar of Undergraduate Students. In proceedings of the 10th Benjamitra Network National & International Conference, Bangkok, May 22, 2020.
  Woottipong, K. (2019). The Use of Facebook Supplemented Face-to-Face Instruction to Enhance English Grammar and Reading Comprehension Performance and Attitudes of Low-Intermediate EFL Students. In proceedings of the 4th RSU International Research Conference, Bangkok, April 26, 2019.
  Woottipong, K. (2019). Effects of Self-Regulated Learning Strategy Training in an Online Learning Environment on University Students’ Learning Achievement and Their Reported Use of Strategies. In proceedings of the 4th RSU International Research Conference, Bangkok, April 26, 2019.
  เกร็ดทราย วุฒิพงษ์. (2561). "Perceptons of University Students and Lectures in the Use of podeasting in Language and learning and Teaching," ใน รายงานการประชุม The 9th Hatyai National and International Conference. วันที่ 20-21 กรกฏาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.