แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  กฤติยา  สิทธิเชนทร์ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2559
2559

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  Film, Media and Literature; Gender studies ; Pop culture ; Children’s literature

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  -
  -
บทความวิชาการ
  วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 4, 2 (ต.ค. 2552 - มี.ค. 2553) : 240-268
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  -
อื่น ๆ
  contributed in 2015 TESOL Asia / Asian EFL Journal 14th Annual International Conference, hosted by Asian EFL Journal and TESOL Asia
  contributed in 2nd International Conference on Language, Literature and Cultural Studies (2nd ICLLCS) , hosted by Burapha University