แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. ธีทัต  พิทักษ์พงศ์พันธุ์ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
PhD in Languages and Linguistics York St John University, UK 2564
MA in English for Careers Thammasat University 2557
BA in English Prince of Songkla University 2548

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2557
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  เลขานุการประจำหลักสูตร กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2558

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  Intercultural Communication, Intercultural Awareness (ICA), English as a Lingua Franca (ELF), English for Specific Purposes (ESP)

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  General English 1 - 2, English for Airline Staff (นิสิตชั้นปีที่ 3), Translation 1 (นิสิตชั้นปีที่ 3), Discussion and Academic Presentation (นิสิตชั้นปีที่ 4) 2557

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
บทความวิจัย
  Friginal, E., Matthews, E., & Roberts, J. (2019). English in Global Aviation: Context, Research, and Pedagogy. London: Bloomsbury.