แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  วรพจน์  วิเศษศิริ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
สาขา ประวัติศาสตร์ 2559

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

อื่น ๆ
  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ไทย

4.ประสบการณ์สอน

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  ทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
  ทุนสนับสนุนจากสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  ทุนสนับสนุนจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
  ทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
บทความวิจัย
  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์ 2561;7:445 – 463
บทความวิชาการ
  วาสารพุทธอาเซียบนศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 |หน้า 16-33
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี