ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย  
อาจารย์ ดร.ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์
อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ 1304
      ข้อมูลเพิ่มเติม
  ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  
อาจารย์ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์
อีเมล bair@tsu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 1411
      ข้อมูลเพิ่มเติม
  ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีน  
อาจารย์ ดร.ปัทมา ดีลิ่น
อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ 1366
      ข้อมูลเพิ่มเติม
  ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น  
อาจารย์ พัชราภรณ์ นิลอุบล
อีเมล patcha.nilaubol@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 1374
      ข้อมูลเพิ่มเติม
  ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษามลายู  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง
อีเมล salaebing@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 1320
      ข้อมูลเพิ่มเติม
  ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ประวัติศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเชษฐ กาญจนดิฐ
อีเมล apichest@tsu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 1616
      ข้อมูลเพิ่มเติม
  ประธานหลักสูตร ศศ.บ. การบริหารและพัฒนาชุม  
อาจารย์ ดร.โอริสา ชุมพงศ์
อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ 1604
      ข้อมูลเพิ่มเติม
  ประธานหลักสูตร ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก
อีเมล abcohm@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 1663
      ข้อมูลเพิ่มเติม
  ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ สุวรรณแข
อีเมล aleksuwannakhae@gmail.com yaowaluk@tsu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 1205
      ข้อมูลเพิ่มเติม
  ประธานหลักสูตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์  
อาจารย์ ยศธร ทวีพล
อีเมล yossathorn2531@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 1670
      ข้อมูลเพิ่มเติม
  ประธานหลักสูตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์  
อาจารย์ ลัดดา ประสาร
อีเมล brainkits@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 1263
      ข้อมูลเพิ่มเติม
  ประธานหลักสูตร วท.บ. ภูมิศาสตร์  
อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทนงศักดิ์
อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ 1508
      ข้อมูลเพิ่มเติม