ระบบสารสนเทศการประชุมสาขาวิชาและหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
URL : http://www2.huso.tsu.ac.th/meetinglist.asp    
เลือกสาขาวิชาที่ต้องการ
ข้อมูลการประชุม